ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“ปลัดฯ จตุพร” เปิดงานวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 2566 ผลักดันเป้าหมายการทำงานเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“ปลัดฯ จตุพร” เปิดงานวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 2566 ผลักดันเป้าหมายการทำงานเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“ปลัดฯ จตุพร” เปิดงานวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ 2566 ผลักดันเป้าหมายการทำงานเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ “From Agreement to Action: Build Back Biodiversity” โดยมีคณะผู้บริหาร ทส. พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับการดำเนินงานและพันธกรณีของประชาคมโลก

ปกท.ทส. กล่าวว่า การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งที่สำคัญคือ ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกับภาคประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญ โดยที่ผ่านมาได้มีการกำหนดเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองทั้งบนบก แหล่งน้ำในแผ่นดิน ทะเลและชายฝั่ง ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 รวมถึงกำหนดมาตรการอนุรักษ์เชิงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดทำเป้าหมายระดับชาติ (National targets) ภายใต้แผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2566 - 2570 ควบคู่กับการจัดเตรียมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว พ.ศ. 2567 - 2590 ที่จะเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย ทส. ได้เตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพในทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ รวมถึงมีส่วนร่วมในแต่ละพื้นที่อีกด้วย

นอกจากนี้ ปกท.ทส. ยังได้กล่าวขอบคุณภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนนโยบายและแผนด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ใช้ประโยชน์โดยตรงจากฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการดำเนินงานภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี รวมถึงการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมของประเทศดีขึ้น ซึ่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะทำให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป

แกลเลอรี่