ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. หารือความก้าวหน้าการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

ทส. หารือความก้าวหน้าการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

ทส. หารือความก้าวหน้าการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

วันนี้ (13 กันยายน 2566) เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566  ร่วมกับคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาความก้าวหน้าการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยพิจารณาผลการประเมินดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมที่ใช้ข้อมูลจากหน่วยงานในประเทศไทย (EPI+) ตามกรอบการประเมินของ EPI Yale & Columbia 2022 ไปพิจารณาใช้ประกอบการรายงานผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานในแผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงให้ความเห็นต่อร่างดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมในบริบทของประเทศไทย (EPI Thailand) และ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พิจารณารายงานสถานการณ์ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 2566 และเห็นชอบการปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป

แกลเลอรี่