ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เปิดโครงการ KM Day 2023 Ready to Change “ทส. พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ทส. เปิดโครงการ KM Day 2023 Ready to Change “ทส. พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ทส. เปิดโครงการ KM Day 2023 Ready to Change “ทส. พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

วันนี้ (15 กันยายน 2566) เวลา 09.00 น. นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานการแถลงผลงานการจัดการองค์ความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการ KM Day 2023 Ready to Change “ทส. พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณโถงลานกิจกรรม ชั้น G กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบรางวัลให้กับหน่วยงานคุณภาพในการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับหน่วยงานในการเป็นต้นแบบการพัฒนาการดำเนินงาน พัฒนาบุคลากร ให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 1) รางวัลองค์กรผูกพัน มอบให้กับหน่วยงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ที่ได้รับคะแนนจากการโหวตสูงสุดจากการประกวดคลิป TiKTok จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ทสจ. ประจวบคีรีขันธ์ ทสจ. นครนายก และ ทสจ.ชลบุรี ตามลำดับ 2) รางวัลประกาศนียบัตร มอบให้กับหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 10 รางวัล และ 3) โล่รางวัล Best Practice มอบให้กับหน่วยงานต้นแบบตามกระบวนการจัดการความรู้ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ “New Gen กับแนวคิดในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน การจัดแสดงนิทรรศการแสดงองค์ความรู้ของหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. และการนำเสนอองค์ความรู้จากส่วนราชการภายในสังกัดกระทรวงฯ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามรับรางวัลและของที่ระลึกภายในงานมากมาย

แกลเลอรี่