ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. กองตรวจราชการ ได้จัดประชุม คณะ ผต.ทส. ครั้งที่ 2/2566. ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ ชั้น 18 อาคาร ทส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง และนางภาวินี ณ สายบุรี) ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. กองตรวจราชการ ได้จัดประชุม คณะ ผต.ทส. ครั้งที่ 2/2566. ณ ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ ชั้น 18 อาคาร ทส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง และนางภาวินี ณ สายบุรี) ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

แกลเลอรี่