ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เปิดอบรมฯ ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 40 ย้ำนโยบาย รมว.ทส. “ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย”

ทส. เปิดอบรมฯ ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 40 ย้ำนโยบาย รมว.ทส. “ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย”

ทส. เปิดอบรมฯ ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 40 ย้ำนโยบาย รมว.ทส. “ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย” 

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) มอบหมายให้นายเถลิงศักดิ์  เพชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 40 โดยมีผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ และข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 130 คน จาก 8 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 

โอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการใหม่ว่า ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ข้าราชการใหม่ทุกคนยึดระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนแบบแผนที่เกี่ยวข้อง และต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ความรอบคอบ ยึดหลักความถูกต้องในการทำงาน ทั้งนี้ การเป็นข้าราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำเป็นจะต้องหาความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้และพัฒนาฝึกปฏิบัติ ตลอดจนติดตามสถานการณ์ในทุกมิติ เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด นอกจากนี้ ขอให้ยึดถือนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ “ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย” เป็นหลักในการปฏิบัติงาน อีกทั้งขอให้รักษาสุขภาพอนามัย หมั่นออกกำลังกาย เพื่อที่จะได้มีร่างกายที่ดี สุขภาพที่ดี สมองที่ดี และจิตใจที่ดี ท้ายนี้ ขอให้ทุกคนเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่จะได้รับจากการฝึกอบรมให้ได้มากที่สุดและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต รวมถึงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ได้รับให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนต่อไปด้วย 

ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 40 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีกำหนดการฝึกอบรม 10 วัน ทั้งในรูปแบบออนไลน์ ห้องเรียน และการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ณ พื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี

แกลเลอรี่