ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. หารือผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย สร้างความร่วมมืออนุรักษ์โลมาอิรวดีและการจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเล

ทส. หารือผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย สร้างความร่วมมืออนุรักษ์โลมาอิรวดีและการจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเล

ทส. หารือผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย สร้างความร่วมมืออนุรักษ์โลมาอิรวดีและการจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเล

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2566) เวลา 15.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) มอบหมายให้ นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ นายฟาบริซิโอ ซาร์โคเน (Mr. Fabrizio Zarcone) ผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทย และคณะ เกี่ยวกับความร่วมมือภายใต้ (ร่าง) แผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลา การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล โดยมีผู้แทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดย รอง ปกท.ทส. ได้กล่าวขอบคุณธนาคารโลกที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมีความยินดีที่จะมีความร่วมมือกันต่อไป พร้อมทั้งได้หารือถึงความร่วมมือในการอนุรักษ์โลมาอิรวดี ตาม (ร่าง) แผนการอนุรักษ์โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลา ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (พ.ศ. 2567 - 2576) โดยมีความคาดหวังว่าในปี 2576 จะมีประชากรโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 30 ตัว ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเร่งผลักดันกระบวนการในการเสนอ (ร่าง) แผนการอนุรักษ์ฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติต่อไป ในส่วนของการดำเนินโครงการการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล ซึ่งได้รับการสนับสนุนภายใต้กองทุน PROBLUE ช่วงที่ 2 และมีการประชุมเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ กรุงเทพฯ ได้มีการนำเครื่องมือ MSP ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลที่มีแนวทางการจัดการแบบองค์รวมมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะทำให้เกิดการบูรณาการการจัดการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

แกลเลอรี่