ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมประชุม Global Wildlife Program 2023 Annual Conference

ทส. ร่วมประชุม Global Wildlife Program 2023 Annual Conference

ทส. ร่วมประชุม Global Wildlife Program 2023 Annual Conference


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกล่าวต้อนรับในการเปิดการประชุม Global Wildlife Program 2023 Annual Conference ร่วมกับ Dr. Adriana Moreira ผู้แทนสำนักเลขาธิการ Global Environment Facility (GEF) ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ ธนาคารโลก (World Bank) ในฐานะผู้จัดการโครงการคุ้มครองสัตว์ป่าโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 เพื่อนำเสนอและเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน และผลสำเร็จของโครงการคุ้มครองสัตว์ป่าโลก และเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐบาล โครงการคุ้มครองสัตว์ป่าโลก หน่วยงานบริหารโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อม (GEF Agency) องค์การระหว่างประเทศที่เป็นพันธมิตร และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 100 คน กว่า 10 องค์กรจาก 30 ประเทศ เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

 

โครงการคุ้มครองสัตว์ป่าโลก (Global Wildlife Program: GWP) ได้รับการพัฒนาขึ้นจากแผนงานการอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อการพัฒนา (Wildlife Conservation for Development Integrated Program: WCD IP) ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) โดยมี 38 ประเทศร่วมดำเนินโครงการเพื่อต่อต้านอาชญากรรมสัตว์ป่าและพืชป่า แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า และสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ ผ่านโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้ ประเทศไทย โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เคยได้รับการสนับสนุนจากโครงการ GEF-5 (พ.ศ. 2554 - 2558) ในการดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อเพิ่มศักยภาพในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและการบริหารจัดการผืนป่าตะวันตก (Strengthening Capacity and Incentives for Wildlife Conservation in the Western Forest Complex) และ GEF-6 (พ.ศ. 2558 - 2561) ในการดำเนินโครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย เน้นงาช้าง นอแรด เสือโคร่ง และตัวลิ่น (Combating Illegal Wildlife Trade, Focusing on Ivory, Rhino Horn, Tiger and Pangolins in Thailand) และยังได้รับการอุดหนุนงบประมาณ GEF-8 (พ.ศ. 2565 - 2569) ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนารายละเอียดกิจกรรมของโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ให้คณะมนตรีกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกพิจารณาอนุมัติต่อไป

แกลเลอรี่