ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. หารือ ธนาคารพัฒนาเอเชีย ร่วมเสริมศักยภาพประเทศไทยสู่ Thailand Net Zero

ทส. หารือ ธนาคารพัฒนาเอเชีย ร่วมเสริมศักยภาพประเทศไทยสู่ Thailand Net Zero

ทส. หารือ ธนาคารพัฒนาเอเชีย ร่วมเสริมศักยภาพประเทศไทยสู่ Thailand Net Zero


วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2566) เวลา 14.00 น. นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ Mr. Anouj Metha ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียประจำประเทศไทย และคณะ โดยมีผู้แทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 


โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือถึง ข้อเสนอโครงการ Thailand Net Zero 2050 Green Finance Platform ภายใต้ข้อเสนอของธนาคารพัฒนาเอเชีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายสภาพภูมิอากาศและการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับรัฐบาลท้องถิ่น 3) พัฒนาแนวทางการจัดทำโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสาขาที่มีความท้าทายในการดำเนินงาน และ 4) หารือแนวทางที่ชัดเจนในการเร่งรัดนำงบประมาณ Non-government Financing มาร่วมดำเนินโครงการ โดยแบ่งการสนับสนุนการดำเนินงานออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 1) การสนับสนุนที่ปรึกษาและความช่วยเหลือทางวิชาการที่ครอบคลุมการพัฒนากรอบการดำเนินงานและนโยบายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพของสถาบัน และการจัดเตรียมข้อเสนอโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้การสนับสนุนในรูปแบบของเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า (Grant Funds) และ 2) การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ โดยให้การสนับสนุนในรูปแบบของเงินกู้ (Loan Funds) 

นอกจากนี้ รองปลัดกระทรวงฯ ยังได้แลกเปลี่ยนนโยบายสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ แนวทางและนโยบายการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกระทรวงฯ และการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและมหาสมุทร รวมถึงหารือแนวทางที่ธนาคารพัฒนาเอเชียจะให้การสนับสนุนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตสำหรับประเทศไทย อาทิ การจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การแก้ไขปัญหา PM2.5 การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 30 by 30 การดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งธนาคารพัฒนาเอเชียยินดีให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานในประเด็นดังกล่าว

แกลเลอรี่