ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ปลัดฯ จตุพร ย้ำในที่ประชุมบอร์ด อ.อ.ป. ห้ามพื้นที่ในความรับผิดชอบเกิดการเผาในช่วงวิกฤตเด็ดขาด

ปลัดฯ จตุพร ย้ำในที่ประชุมบอร์ด อ.อ.ป. ห้ามพื้นที่ในความรับผิดชอบเกิดการเผาในช่วงวิกฤตเด็ดขาด

ปลัดฯ จตุพร ย้ำในที่ประชุมบอร์ด อ.อ.ป. ห้ามพื้นที่ในความรับผิดชอบเกิดการเผาในช่วงวิกฤตเด็ดขาด 

วันนี้ (8 ธันวาคม 2567) เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดยมีนายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงฯ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม และมีนายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดย ปลัดกระทรวงฯ ได้เน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมกำชับให้ความสำคัญกับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ ซึ่งอยู่ในความสนใจของภาคเอกชนและประชาชน โดยขอให้ดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและรายงานต่อคณะกรรมการฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในช่วงวิกฤตฝุ่น PM2.5 ขอให้กำชับทุกพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เฝ้าระวังเรื่องจุดความร้อน (Hotspot) ไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่เด็ดขาด 

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2566 (มกราคม – ธันวาคม 2566) และผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปีบัญชี 2566 ไตรมาสที่ 1 ตลอดจนการขอผูกพันงบลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ 2567 การขออนุมัติกรอบงบลงทุนเพิ่มเติมในระหว่างปีงบประมาณ 2567 ผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – efficiency) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2566 ระยะที่ 2 และแผนงานในการปรับปรุงผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco – efficiency) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2567 ตลอดจนการทบทวนกฎบัตรคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานในปี 2567

แกลเลอรี่