ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

ทส. ร่วมสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

ทส. ร่วมสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 


วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นางชญานันท์  ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 4 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา 10 (3) หมวด 2 ของพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 


ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาวิธีการการได้มาซึ่งรายชื่อของผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการเสนอรายชื่อของผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกให้เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะมี วาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี นับจากวันที่รับการแต่งตั้ง โดยกรรมการชุดเดิมจะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 4 มีนาคม 2567 นี้

แกลเลอรี่