ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุม คกก.จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ ไม้มีค่า ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ เร่งดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

ทส. ประชุม คกก.จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ ไม้มีค่า ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ เร่งดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

ทส. ประชุม คกก.จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ ไม้มีค่า ติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ เร่งดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน 

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2567 ร่วมกับคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ ระยะที่ 1 งานก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรมและงานระบบไฟฟ้า ระบบงานที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 งานตกแต่งสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายใน และระบบสาธารณูปโภค 

ที่ประชุมฯ ยังได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในภาพรวม ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วนงาน คือ 1) ส่วนงานโครงสร้าง ได้มีการลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 วงเงิน 1,044 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน โดยผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่แล้วตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2567 2) ส่วนงานปรุงไม้ งานตกแต่ง และงานสาธารณูปโภค อยู่ระหว่างการขนย้ายไม้มีค่าที่แปรรูปโดยส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปดำเนินการปรุงไม้ที่โรงงานแปรรูปไม้ ในเขตจังหวัดนนทบุรี 3) ส่วนงานภูมิทัศน์ ได้มีการปรับแบบภูมิทัศน์เพิ่มเติมจากแบบที่กรมศิลปากรออกแบบไว้ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ และพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น และ 4) ส่วนงานจัดนิทรรศการ อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบรายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบที่กรมศิลปากรได้กำหนดไว้ เพื่อให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

แกลเลอรี่