ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ทส. ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

ทส. ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 10.00 น. นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอง ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 สำหรับรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นฝ่ายเลขานุการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลที่ดี และเพื่อให้รัฐวิสาหกิจได้กรรมการที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เหมาะสม และตรงตามความต้องการของรัฐวิสาหกิจ ในการกำกับดูแลการบริหารรัฐวิสาหกิจต่อไป

แกลเลอรี่