ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง ครั้งที่ 1/2567

ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง ครั้งที่ 1/2567

ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง ครั้งที่ 1/2567

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 13.30 น. นายกุศล  โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอง ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณา ( ร่าง ) กรอบคำของบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และพิจารณาขอบเขตการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่สูงและการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อรับรองการขยายงาน ตลอดจนพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งบนพื้นที่สูงในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

แกลเลอรี่