ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 19 ก.พ. 67 ผต.ทส.(นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง นางภาวินี ณ สายบุรี) ผช.ปกท.ทส. (นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์) ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/ 2567 ณ ห้องประชุม 202 อาคาร ทส.

วันที่ 19 ก.พ. 67 ผต.ทส.(นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง นางภาวินี ณ สายบุรี) ผช.ปกท.ทส. (นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์) ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/ 2567 ณ ห้องประชุม 202 อาคาร ทส.

แกลเลอรี่