ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ผนึกกำลัง สร้างการสื่อสารเชิงรุก งานประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชน

ทส. ผนึกกำลัง สร้างการสื่อสารเชิงรุก งานประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชน

ทส. ผนึกกำลัง สร้างการสื่อสารเชิงรุก งานประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ประชาชน 

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.00 น. นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ และ นายนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีฯ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่ประชาชน ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยที่ประชุมฯ ได้พิจารณาการเตรียมการจัดงานเนื่องในวันสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2567 ได้แก่ วันปลอดควันพิษจากไฟป่า วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก วันช้างไทย วันป่าไม้โลก วันน้ำโลก วันน้ำบาดาลแห่งชาติ วันป่าชุมชนชายเลนไทย และวันคุ้มครองโลก เน้นย้ำการวางแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน ใช้ภาษาและวิธีการสื่อสารที่น่าสนใจ เข้าถึงง่าย เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง ให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของกระทรวงฯ โดยขอความร่วมมือไปยังทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อรวมพลังจัดงานดังกล่าวให้สมพระเกียรติ ตลอดทั้งปี 2567 นี้

แกลเลอรี่