ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์) ได้รับมอบหมายจาก หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส) เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการติดตามการดำเนินงานในประเด็นการตรวจราชการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อเนื่อง จำนวน 2 ประเด็นประกอบด้วย 1) การท่องเที่ยว และ 2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ทส. ได้แก่ การดำเนินการบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริง(VIRTUAL REALITY) และการเร่งรัดการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ บริเวณป่าดงภูพาน เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูน้อย จ.กาฬสินธุ์ และยกระดับเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ และอุทยานธรณีระดับโลก (GEOPARK) ต่อไป

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์) ได้รับมอบหมายจาก หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ผอ.กตร. (นางสาววนิดา แย้มสรวล) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส) เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการติดตามการดำเนินงานในประเด็นการตรวจราชการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อเนื่อง จำนวน 2 ประเด็นประกอบด้วย 1) การท่องเที่ยว และ 2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ทส. ได้แก่ การดำเนินการบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเสมือนจริง(VIRTUAL REALITY) และการเร่งรัดการอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ บริเวณป่าดงภูพาน เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูน้อย จ.กาฬสินธุ์ และยกระดับเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ และอุทยานธรณีระดับโลก (GEOPARK) ต่อไป

แกลเลอรี่