ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน GEF และ GBFF

ทส. ประชุมพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน GEF และ GBFF

ทส. ประชุมพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน GEF และ GBFF


วันนี้ (28 มีนาคม 2567) เวลา 13.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 201 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ซึ่งมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุม 


โดยที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นต่อข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) ในสาขาการจัดการสารเคมีและของเสีย จำนวน 1 โครงการ และข้อเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุน Global Biodiversity Framework Fund (GBFF) จำนวน 3 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออล ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) ภายในปี ค.ศ. 2030 และสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

แกลเลอรี่