ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2567

ทส. ประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2567

ทส. ประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2567


วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ (กก.คพ.) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นและมีมติสำคัญ ดังนี้ 1) เห็นชอบกับการปรับปรุงอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 88 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป 2) เห็นชอบในหลักการมาตรการตรวจสภาพรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ขึ้นไป ต้องตรวจสภาพรถยนต์ประจำปี 2 ครั้ง/ปี และมอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษและกรมการขนส่งทางบกนำข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาปรับปรุง/เพิ่มเติม พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระยะเวลา 15 วัน และนำเสนอคณะทำงานศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองที่มาจากรถยนต์และการกำจัดซากรถยนต์สิ้นสภาพพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป (3) เห็นชอบ (ร่าง) รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2566 โดยให้กรมควบคุมมลพิษพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติรับทราบ (4) เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการควบคุมมลพิษ จำนวน 7 คณะ และ (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการควบคุมมลพิษ จำนวน 7 ฉบับ เพื่อเสนอประธานกรรมการควบคุมมลพิษพิจารณาลงนามต่อไป

แกลเลอรี่