ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมกลุ่มย่อยเชิงวิชาการ โครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอาศัยระบบนิเวศในบริบทความร่วมมือระหว่างประเทศ

ทส. ประชุมกลุ่มย่อยเชิงวิชาการ โครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอาศัยระบบนิเวศในบริบทความร่วมมือระหว่างประเทศ

ทส. ประชุมกลุ่มย่อยเชิงวิชาการ โครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอาศัยระบบนิเวศในบริบทความร่วมมือระหว่างประเทศ


วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยเชิงวิชาการ โครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอาศัยระบบนิเวศในบริบทความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาในลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 1 โดยมีผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ ผู้แทนองค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ผู้แทน IUCN ผู้และแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ  ณ ห้องประชุมคริสตัล 3  - 4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจุรี่พาร์ค และผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference  ทั้งนี้ เพื่อหารือและยืนยันการบ่งชี้ชุดโครงการ/กิจกรรมย่อยและแนวทางการดำเนินงานปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (EbA projects/activities) ของแต่ละชุมชน และประชาชน ที่มีความเปราะบางและที่มีระดับความสำคัญเร่งด่วน  อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนสามารถนำไปใช้จัดทำแนวทางการดำเนินการโครงการ (Implementation Protocols) ได้ 

แกลเลอรี่