ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลในทะเลจีนใต้ สนับสนุนกรอบความร่วมมือ อาเซียน - จีน

ทส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลในทะเลจีนใต้ สนับสนุนกรอบความร่วมมือ อาเซียน - จีน

ทส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลในทะเลจีนใต้ สนับสนุนกรอบความร่วมมือ อาเซียน - จีน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลในทะเลจีนใต้ (Track 1.5 Workshop on Marine Environmental Protection in the South china Sea) ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เซอราตัน กรุงเทพมหานคร โดย มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และสาธารณรัฐประชาชนจีน กว่า 50 คน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในกรอบอาเซียน – จีน ด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเล (Marine Environmental Protection : MEP) ในทะเลจีนใต้ อีกทั้ง แลกเปลี่ยนความเห็นในเชิงวิชาการด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลร่วมกับผู้แทนประเทศสามาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแสวงหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตต่อไป 

การประชุมครั้งนี้ กระทรวงต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567 โดยในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เซอราตัน กรุงเทพมหานคร และวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เป็นการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 2 จังหวัดสมุทรสาคร

แกลเลอรี่