ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการวางยุทธศาสตร์การลดมลพิษจากสารอาหาร สำหรับน่านน้ำชายฝั่งประเทศไทย

ทส. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการวางยุทธศาสตร์การลดมลพิษจากสารอาหาร สำหรับน่านน้ำชายฝั่งประเทศไทย

ทส. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการวางยุทธศาสตร์การลดมลพิษจากสารอาหาร สำหรับน่านน้ำชายฝั่งประเทศไทย

วันนี้ (30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567) เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Inception Meeting) ภายใต้โครงการ “การวางยุทธศาสตร์การลดมลพิษจากสารอาหาร สำหรับน่านน้ำชายฝั่งประเทศไทย” หรือ “Seeding a Nutrient Pollution Reduction Strategy for the coastal waters of Thailand” ณ ห้องประชุม H ชั้น 1 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Mr.Mahesh Pradhan COBSEA และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการ “การวางยุทธศาสตร์การลดมลพิษจากสารอาหาร สำหรับน่านน้ำชายฝั่งประเทศไทย” เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก หรือ Global Environment Facility (GEF) ภายใต้แผนงานเชิงบูรณาการ Clean and Healthy Ocean โดยมีกรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ UNEP-COBSEA เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนได้ร่วมหารือ และร่างแผนการดำเนินโครงการให้มีความครอบคลุมสอดคล้องกับลำดับความสำคัญและความต้องการของประเทศในการจัดการมลพิษจากสารอาหารในทะเล

แกลเลอรี่