ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ปิดอบรม นบก.ทส. รุ่นที่ 3 หวังเป็นแบบอย่างผู้นำการบริหารงาน ในบริบทสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ทส. ปิดอบรม นบก.ทส. รุ่นที่ 3 หวังเป็นแบบอย่างผู้นำการบริหารงาน ในบริบทสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ทส. ปิดอบรม นบก.ทส. รุ่นที่ 3 หวังเป็นแบบอย่างผู้นำการบริหารงาน ในบริบทสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง


วันนี้ (7 มิถุนายน 2567) เวลา 10.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" (นบก.ทส.) รุ่นที่ 3 พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ จำนวน 50 คน จาก 13 หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ ณ ห้องโฮลอินวัน1 โรงแรมทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี


โอกาสนี้ นายกุศล รองปลัดกระทรวงฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม ขอให้นำความรู้และประสบการณ์ รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารระดับกลางที่ได้ผ่านการฝึกอบรมจะตระหนักถึงคุณลักษณะ ความสามารถทางการบริหารและการมีภาวะผู้นำ ในการพัฒนางานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริบทสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในหน่วยงาน มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่การปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยยึดผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก นอกจากนี้ ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณคณะอาจารย์ วิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันดำเนินการจัดฝึกอบรมจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี 

แกลเลอรี่