ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“ปลัดฯ จตุพร” ผลักดันการสร้างผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ เร่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพิ่มการรับรู้ไปสู่ประชาชน

“ปลัดฯ จตุพร” ผลักดันการสร้างผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ เร่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพิ่มการรับรู้ไปสู่ประชาชน

“ปลัดฯ จตุพร” ผลักดันการสร้างผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ เร่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพิ่มการรับรู้ไปสู่ประชาชน


วันนี้ (10 มิถุนายน 2567) เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่” รุ่นที่ 1 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั่วประเทศ และหน่วยงานส่วนกลางภายใต้สังกัดกระทรวงฯ เข้ารับการเสริมทักษะความรู้เพื่อให้สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ได้ต่อไป โดยมีกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร


ปลัดฯ จตุพร ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากอุณหภูมิที่สูงขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ทั้งการเกิดภัยพิบัติ น้ำท่วม และภัยแล้ง ที่มีความถี่และความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล้วนมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น กระทรวงฯ จึงได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริมบทบาทการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ของโลก แต่กลับได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอันดับต้น ๆ  เป็น 1 ใน 10 ของประเทศทั่วโลก ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงความสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยยกระดับการสร้างการรับรู้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ช่วยปรับความรู้ทางวิชาการไปสู่แนวทางการปฏิบัติ และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกระจายลงไปในทุกพื้นที่ เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยต่อไป 

 

แกลเลอรี่