ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ถาม-ตอบ

ค้นหาคำถาม

ถาม-ตอบ

คุณสามารถฝากคำถามที่คุณสงสัยกับทางเราได้โดยการกดปุ่ม "แจ้งคำถาม" ด้านข้างนี้

แบบฟอร์มฝากคำถาม

การนำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินเคลื่อนที่ ต้องทำอย่างไร

Answer

การนำไม้ที่ได้มาจากที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง สามารถนำเคลื่อนที่ได้ ทั่วราชอาณาจักร โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และไม่ต้องแจ้งผ่านด่านป่าไม้

ผู้ตอบ: MNRE Admin
วันที่ : 19 ก.ย. 62

การขอใบอนุญาตตั้งเตาเผาถ่าน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

Answer

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการยื่นขออนุญาต

1.บัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

3.โฉนดที่ดิน สัญญาเช่าที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ซึ่งเป็นที่จัดตั้งเตาเผา

ผู้ตอบ: MNRE Admin
วันที่ : 17 มี.ค. 61
จำนวนทั้งหมด 2 รายการ
1