ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

แบบสอบถาม

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ทส. ประจำปี พ.ศ. 2566

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพ โปรดทำเครื่องหมายให้ตรงตามความเป็นจริงของท่านมากที่สุด

วันที่: 27 ธ.ค. 65

ทำแบบสอบถาม
จำนวนทั้งหมด 1 รายการ
1