ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

Open Data สป.ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

10 มิ.ย. 65

ผลการตรวจสอบพื้นที่จากการบิน

10 มิ.ย. 65

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

10 มิ.ย. 65

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ที่สอดคล้องกับข้อมติสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

10 มิ.ย. 65

สถิติการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ของส่วนราชการในสังกัด ทส.

10 มิ.ย. 65

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในสังกัด ทส. ตามระบบ GFMIS

10 มิ.ย. 65

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ตามระบบ GFMIS

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ
1