ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

บริการประชาชน

ระบบยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระบบยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เปิดกว้าง (MNRE MOOC)
ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ที่เปิดกว้าง (MNRE MOOC)
ศูนย์องค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์องค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระบบสำหรับบริการประชาชน
ระบบสำหรับบริการประชาชน
ข้อมูลเปิดภาครัฐของ ทส. (Open Data)
ข้อมูลเปิดภาครัฐของ ทส. (Open Data)
แจ้งเรื่องร้องเรียน
แจ้งเรื่องร้องเรียน
Mobile Application
Mobile Application
นามสงเคราะห์
นามสงเคราะห์
เปิดรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบ
คู่มือการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
คู่มือการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์
สรุปข่าวหนังสือพิมพ์
รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี (Annual Report)
รายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี (Annual Report)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส.
ศูนย์บริการร่วม ทส.
ศูนย์บริการร่วม ทส.
ถาม-ตอบ
ถาม-ตอบ
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สื่อมัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดีย
แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สป.ทส.
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สป.ทส.
สถิติจุดความร้อนของ ทส. (Hot Spots)
สถิติจุดความร้อนของ ทส. (Hot Spots)
ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ดำรงธรรม
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี
ค้นหามติคณะรัฐมนตรี
วารสารวิชาการ Unisearch Journal
วารสารวิชาการ Unisearch Journal
ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์
ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์