ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

23

ก.ค.63

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง" (นบทส.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่: 23 ก.ค. 63 - 14 ส.ค. 63
สถานที่: รูปแบบการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23-24 และ 29-31 กรกฎาคม 2563 (รวมระยะเวลา 5 วัน)และดำเนินการจัดฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานในต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ 6-14 สิงหาคม 2563 (รวมระยะเวลา 9 วัน) รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 14 วัน
เวลา: 08.00 น. - 20.00 น.
หน่วยงาน: สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สป.ทส.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง" (นบทส.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง" (นบทส.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมอื่น ๆ