ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ชู “Next Normal : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล” รับวันสิ่งแวดล้อมไทย และ ทสม.แห่งชาติ ปี 2564

ทส. ชู “Next Normal : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล” รับวันสิ่งแวดล้อมไทย และ ทสม.แห่งชาติ ปี 2564

ทส. ชู “Next Normal : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล” รับวันสิ่งแวดล้อมไทย และ ทสม.แห่งชาติ ปี 2564 

วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) เวลา 13.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดงาน “วันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ” ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “Next Normal : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล” พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ กทม. และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ร่วมด้วย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร เครือข่ายโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ และอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ (ทสม.) ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย


นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวว่า วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ (ทสม.) ตรงกับวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นจุดเริ่มต้นการเคลื่อนไหวการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เป็นวันที่น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินกิจกรรมตามรอยพระยุคลบาทของภาคส่วนต่าง ๆ และยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ให้สาธารณชนได้รับรู้ เพื่อเป็นแบบอย่าง และแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป 


โดยปีนี้ จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “Next Normal : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล” ที่มุ่งหวังให้ทุกคนเกิดความตระหนักและเกิดจิตสำนึกที่ดีในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน โดยการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ถึงแม้ปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับมาตรการของภาครัฐ จากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อ ก็ตาม 


รมว.ทส. ได้เน้นย้ำ ถึง Next Normal การใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด ที่ต้องเริ่มต้นที่ตนเองก่อน เพื่อเป็นการสร้างวินัย อย่างเช่น การคัดแยกขยะที่บ้าน การทิ้งขยะให้ถูกที่ การใช้น้ำและพลังงานอย่างประหยัด รวมถึงร่วมกันฟื้นฟู เพิ่มพื้นที่ป่าให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ การนำทรัพยากรกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิล เป็นต้น และเมื่อเริ่มต้นที่ตัวเรา เริ่มที่บ้านของเราแล้ว จึงขยายไปสู่สังคม ชุมชนที่เราอยู่ต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้แสดงความยินดีกับ ทสม.ที่ได้รับรางวัล และขอให้ช่วยกันต่อยอดการทำงาน ทำให้สังคมไทยมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ เป็นพลังสำคัญในการช่วยปลุกพลังสีเขียวในระดับรากหญ้าให้กับพี่น้องในชุมชนต่อไป


กิจกรรมสำคัญในงาน ได้แก่ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการชุมชนปลอดขยะ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการโรงเรียนปลอดขยะ รางวัลโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero waste และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2564 ระดับประเทศ และรางวัล ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทสม. Next Normal : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล” โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การขับร้องเพลง “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดย วงดนตรีกันกัน และ การจัดแสดงนิทรรศการเสมือนจริง เล่าความเป็นมาของวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม. แห่งชาติ รวมถึงแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ “Next Normal” เป็นต้น

แกลเลอรี่