ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ครม.เห็นชอบ หลักการของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ..........

ครม.เห็นชอบ หลักการของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ..........

                     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ..... “เน้นการบริหารจัดการร่วมทุกระดับ ย้ำแนวทางคนอยู่กับป่า สร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มให้ประเทศ อย่างสมดุลและยั่งยืน ” ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการของร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

                    เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา เห็นชอบหลักการของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอ โดยพระราชบัญญัติป่าชุมชนฉบับนี้ จะเป็นแรงจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการบริหารจัดการป่าของชุมชน เพื่อความมั่นคงทางสังคม  มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการกระจายอำนาจสู่ระดับพื้นที่ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานด้านป่าชุมชนซึ่งเป็นไปตามความต้องการของชุมชน และเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ อย่างสมดุลและยั่งยืน

                   ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ภาคประชาชนจะได้รับจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว แบ่งออกได้เป็น 3 ด้าน คือ

                   - ด้านเศรษฐกิจ เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทำให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น มูลค่าการพึ่งพิงป่าประมาณ 4,266 ล้านบาท

                   - ด้านสังคม ชุมชนมีความ เข้มแข็ง เกิดความสามัคคี เกิดสำนึกรักบ้านเกิด แรงงานคืนถิ่น อีกทั้งยังฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นประชาชนมีความสุข ประชาชนได้รับประโยชน์มากกว่า 3 ล้าน ครัวเรือน

                   -ด้านสิ่งแวดล้อม ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และลดภาวะโลกร้อนสิ่งแวดล้อมดีขึ้น ช่วยกักเก็บคาร์บอน 40 ล้านตันคาร์บอน ช่วยกักเก็บน้ำในดิน 3,966 ล้าน ลบ.ม.

                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังกล่าวอีกว่า สำหรับภาครัฐ เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชน จะทำให้มีการขยายการจัดตั้งป่าชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 21,850 หมู่บ้าน พื้นที่ 19.1 ล้านไร่ เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายป่าชุมชนทั่วประเทศเพื่อช่วยภาครัฐในการเฝ้าระวังดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ป่าของรัฐมีสภาพที่ดีขึ้น และสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ รักษาและฟื้นฟูป่า นำไปสู่พื้นที่ป่าไม้ 40 % ของประเทศ นอกจากนี้ จะช่วยลดความขัดแย้งและเกิดความร่วมมือระหว่างราษฎรในชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้ง เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคเอกชน องค์กรต่างๆ ให้การสนับสนุนชุมชนในลักษณะ “ประชารัฐ”

ที่มา : ป่าชุมชนออนไลน์

แกลเลอรี่