ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

5 หน่วยงานในสังกัด ทส. รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2561 "ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life"

5 หน่วยงานในสังกัด ทส. รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2561  "ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life"

          วันนี้ (14 กันยายน 2561) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 "ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life"  จำนวน 9 รางวัล ดังนี้
            1.รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
                • ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย
                  - ระดับดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายภาคีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
                   - ระดับดี จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคิดแยกขยะที่ต้นทาง
                • ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วย
                   - ระดับดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ป่าต้นน้ำขุนลาว อุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย
                  - ระดับดี จำนวน 6 รางวัล ได้แก่
                    1. กรมป่าไม้ ผลงานที่ได้รับรางวัล คือ โครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้า (ป่าในเมือง) จังหวัดสมุทรปราการ
                    2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 2 ผลงาน คือ
                        - โครงการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กลุ่มอนุรักษ์ชุมชนคลองเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
                        - โครงการส่งเสริมความร่วมมือประมงพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : กลุ่มประมงพื้นบ้าน ตำบลคุระบุรี จังหวัดพังงา
                   3. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่
                      - โครงการวิถีแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : การจัดการคุณภาพน้ำแม่น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
                      - โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดสุโขทัย
                   4. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 1 ผลงาน คือ โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
                   โอกาสนี้ ผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 "ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life" ซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้ เป็นรางวัลเกียรติยศที่ สำนักงาน ก.พ.ร. จัดขึ้นเพื่อมอบให้หน่วยงานที่มีความมุ่งมั่น ปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป โดยโอกาสนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ภาพ : อนุชา, ข่าวและเผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ 

แกลเลอรี่