ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

มติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562

มติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562

      มติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 
         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
         วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2562) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงฯ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เป็นประธานการประชุมฯ  ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับมติการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 สรุปได้ดังนี้
       แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีเป้าหมายเพื่อ “สร้างอากาศดี เพื่อคนไทย และผู้มาเยือน” แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง และระยะยาว
       มาตรการระยะเร่งด่วน เป็นช่วงที่เกิดวิกฤต PM 2.5 มีแนวทางการปฏิบัติ 3 ขั้นตอน ได้แก่
           1)  ขั้นเตรียมการ (ช่วงก่อนเกิดสถานการณ์ : กันยายน – พฤศจิกายน) เป็นขั้นทำความเข้าใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสั่งการก่อนเข้าสู่สถานการณ์
           2)  ขั้นปฏิบัติการ (ธันวาคม – เมษายน) เป็นการปฏิบัติการช่วงเกิดสถานการณ์ PM 2.5 เกินมาตรฐานโดยกำหนดแผนปฏิบัติการตามปริมาณ PM 2.5  ดังนี้
               ระดับที่ 1 เป็นระดับที่ PM 2.5 มีค่าไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. ให้ส่วนราชการทุกหน่วยต้องดำเนินการตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ และกฎหมายที่มีอยู่ให้ครบถ้วนตามสภาวการณ์ปกติ
               ระดับที่ 2 เป็นระดับที่ PM 2.5 มีค่าสูงกว่า 50 มคก./ลบ.ม. ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการเพิ่มและยกระดับมาตรการต่างๆ ให้เข้มงวดขึ้น โดยผู้ว่า กทม. และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ  เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยส่วนราชการอื่นๆ เป็นหน่วยสนับสนุน การดำเนินการ อาทิ ตรวจสอบตรวจจับรถโดยสาร/รถบรรทุก และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ขยายพื้นผิวจราจร งดเว้นกิจกรรมที่ส่งผลทำให้เกิดฝุ่นละออง ห้ามเผาในที่โล่งเด็ดขาด ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การเฝ้าระวังและปฏิบัติการทำฝนเทียม และมีมาตรการจูงใจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย การใช้รถสาธารณะ การควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างขนาดใหญ่และอาคารสูง การเร่งคืนสภาพพื้นผิวการจราจรจากการก่อสร้าง
         3) ขั้นฟื้นฟูหลังจากสถานการณ์กลับสู่ปกติ กำหนดให้มีการประชุมเพื่อถอดบทเรียนหรือ After Action Review/AAR เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีต่อไป
         ทั้งนี้ สำหรับมาตรการระยะกลางและระยะยาว ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการควบคุมมลพิษ รับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไปปรับปรุงและพิจารณาในรายละเอียดภาพ : ธนชัย , ข่าว , เผยแพร่ : จันทร์เพ็ญ 

แกลเลอรี่