ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ในหลวงรัชกาล ที่ 10 ทรงมีพระราชกระแสทรงชมเชย การดำเนินกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในหลวงรัชกาล ที่ 10 ทรงมีพระราชกระแสทรงชมเชย การดำเนินกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในหลวงรัชกาล ที่ 10 ทรงมีพระราชกระแสทรงชมเชย การดำเนินกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (15 สิงหาคม 2562) เวลา 11.00 น. ณ กองกิจการในพระองค์ 904 สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญพระราชกระแสทรงชมเชย กิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายเสริมยศ สมมั่น) พร้อมด้วย อธิบดีกรมป่าไม้ (นายอรรถพล เจริญชันษา) รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายเฉลิมชัย ปาปะทา) รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี) และ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์) พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมพิธีมอบพระราชกระแสทรงชมเชย

สำหรับกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ภายใต้ “โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก จัดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หวงแหนและมุ่งมั่นที่จะช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยประชาชนทั่วไปสามารถปลูกต้นไม้และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://plant.forest.go.th หรือแอบพลิเคชั่น “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” และสามารถรับใบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมโครงการได้ทันที ซึ่งปัจจุบันมีต้นไม้ที่ปลูกและลงทะเบียนมากกว่า 7.5 ล้านต้น (เป้าหมาย 10 ล้านต้น) มีผู้ร่วมโครงการแล้วกว่า 1.3 แสนคน

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระราชทานพระราชกระแสทรงชมเชยกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” และขอพระราชทานน้อมนำพระราชกระแสทรงชมเชย ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นพลังในการปฏิบัติหน้าที่ปกปักรักษาทรัพยากรป่าไม้เพื่อลูกหลานไทยสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

แกลเลอรี่