ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมว.ทส.

ทส. ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมว.ทส.

ทส. ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมว.ทส.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมหน้า

วันนี้ (9 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมหน้า โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายนพดล พลเสน) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายยุทธพล อังกินันทน์) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์) รองปลัดกระทรวงทรัพยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ตรวจราชการ ทส. เลขาธิการ สผ. อธิบดี และผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในคราวประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและนโยบายเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและอื่นๆ ได้แก่ ด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านทรัพยากรธรรมชาติ

แกลเลอรี่