Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

Provincial Office of Natural Resources and Environment Yasothon

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด
เข้าร่วมสนทนากลุ่มรวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มจังหวัด การพัฒนาเชิงพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเด็นที่มีความสำคัญต่อภาคฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ อาคาร สนง.ทสจ.ยโสธร

เข้าร่วมสนทนากลุ่มรวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มจังหวัด การพัฒนาเชิงพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเด็นที่มีความสำคัญต่อภาคฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ อาคาร สนง.ทสจ.ยโสธร

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางสาวทิพาพร เวชกามา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ และนางสมพร มูลกิตติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมสนทนากลุ่มรวบรวมข้อมูลความต้องการของกลุ่มจังหวัด การพัฒนาเชิงพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเด็นที่มีความสำคัญต่อภาคฯ เช่น การจัดการและของเสีย ปัญหาด้านภัยแล้งและคุณภาพของแหล่งน้ำในพื้นที่ พื้นที่ป่ากับที่ทำกินผู้ยากไร้ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในมิติสิ่งแวดล้อม โดยมีอาจารย์ ดร.อนนิรุทธิ์ ผงคลี ศูนย์ประสานงานโครงการการศึกษาความต้องการระดับภาคตะวันเฉียงเหนือ และขับเคลื่อน strategic partner เพื่อจัดทำแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยนครพนม นำเสนอข้อมูลฯ และสรุปประเด็นผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ อาคาร สนง.ทสจ.ยโสธร

30 พ.ย. 64