ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังความร่วมมือเพื่อเปลี่ยนคำมั่นสู่ผลสัมฤทธิ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ทส. ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังความร่วมมือเพื่อเปลี่ยนคำมั่นสู่ผลสัมฤทธิ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ทส. ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังความร่วมมือเพื่อเปลี่ยนคำมั่นสู่ผลสัมฤทธิ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
 

วันนี้ (31 สิงหาคม 2565) เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) มอบหมายให้ นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รอง ปกท.ทส. ร่วมกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมพลังความร่วมมือเพื่อเปลี่ยนคำมั่นสู่ผลสัมฤทธิ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Informal Workshop on Climate Promise: From Pledge to Impact – Additional Support to Thailand NDC Implementation) ณ ห้องอินฟินิตี้บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ซึ่งจัดขึ้นโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ประจำประเทศไทย 


รอง ปกท.ทส. ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการมิติความเท่าเทียมทางเพศให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net-zero emission) ภายในปี ค.ศ. 2065 รวมถึงเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (Nationally Determined Contribution: NDC) พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ ทส. เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ การจัดประชุม Thailand Climate Action Conference (TCAC) เมื่อวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการรับฟังข้อเสนอแนะจากคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


โดยการประชุมเชิงปฏิบัติฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนสำคัญ อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา องค์การระหว่างประเทศ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความเห็น และส่งเสริมการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศของไทย ตลอดจนกำหนดทิศทางของกระบวนการดำเนินการเพื่อส่งเสริมสภาพภูมิอากาศและ NDC ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติด้านเพศภาวะ และเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนของไทยในอนาคต

แกลเลอรี่