ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 6 ก.ย. 66 หน.ผต.(นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้อมคณะผต.ทส. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ผอ.กตร (นางสาววนิดา แย้มสรวล) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการการประชุม

วันที่ 6 ก.ย. 66 หน.ผต.(นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้อมคณะผต.ทส. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ครั้งที่ 2/2566 โดยมี ผอ.กตร (นางสาววนิดา แย้มสรวล) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการการประชุม

แกลเลอรี่