ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รองปลัดฯ เถลิงศักดิ์ เปิดประชุมวิชาการ สผ. ชู BCG ทางออกวิกฤติสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รองปลัดฯ เถลิงศักดิ์ เปิดประชุมวิชาการ สผ. ชู BCG ทางออกวิกฤติสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รองปลัดฯ เถลิงศักดิ์ เปิดประชุมวิชาการ สผ. ชู BCG ทางออกวิกฤติสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันนี้ (14 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รอง ปกท.ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี พ.ศ. 2566 “สผ. กับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้แรงกดดันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” พร้อมร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "BCG กับทางออกวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดประชุม และนำเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานจากเครือข่าย ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

รอง ปกท.ทส. ได้กล่าวถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน โดยมีการจัดทำแผนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในประเด็นขับเคลื่อน 4 ประเด็น คือ 1) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศและเป็นฐานการพัฒนา 2) ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) ลดการใช้ทรัพยากร ลดขยะ และของเสีย และ 4) มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกภาคส่วนล้วนได้รับผลกระทบจากวิกฤติสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบเดิมได้อีกต่อไป BCG จึงเป็นแต้มต่อของประเทศไทย ต่อยอดจุดแข็ง พลิกวิกฤติเป็นโอกาส ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน กระจายรายได้ รักษาฐานทรัพยากร สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

แกลเลอรี่