ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 14 ก.ย. 66 หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ ชีวะธรรม) พร้อมด้วย ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์) (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) (น.ส. ปรีญาพร สุวรรณเกษ) (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) (นางภาวินี ณ สายบุรี) และผอ.กตร. (น.ส. วนิดา แย้มสรวล) ประชุมสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 202 อาคาร ทส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 14 ก.ย. 66 หน.ผต.ทส. (นายชีวะภาพ  ชีวะธรรม) พร้อมด้วย ผต.ทส. (นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์) (นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค) (น.ส. ปรีญาพร สุวรรณเกษ) (นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง) (นางภาวินี ณ สายบุรี) และผอ.กตร. (น.ส. วนิดา  แย้มสรวล) ประชุมสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 202 อาคาร ทส. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แกลเลอรี่