ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ผนึกกำลัง มท. จัดการขยะอาหาร มุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก กำชับเป็นวาระเร่งด่วน ส่งเสริมการจัดการตั้งแต่ต้นทาง

ทส. ผนึกกำลัง มท. จัดการขยะอาหาร มุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก กำชับเป็นวาระเร่งด่วน ส่งเสริมการจัดการตั้งแต่ต้นทาง

ทส. ผนึกกำลัง มท. จัดการขยะอาหาร มุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก กำชับเป็นวาระเร่งด่วน ส่งเสริมการจัดการตั้งแต่ต้นทาง


วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการจัดการขยะอาหารเพื่อรองรับเป้าหมายด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการขยะอาหารตั้งแต่ต้นทางจากครัวเรือนและชุมชน โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน และมีหน่วยงานร่วมดำเนินงาน ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาขยะอาหารที่เป็น “วาระเร่งด่วน” โดยจากการสำรวจในปี 2564 พบองค์ประกอบขยะมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย มีสัดส่วนของขยะอาหารมากถึงร้อยละ 39 (9.68 ล้านตัน หรือ 146 กิโลกรัมต่อคนต่อปี) จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งประเทศจำนวน 24.98 ล้านตัน จึงจัดทำแผนที่นำทางการจัดการขยะอาหาร (ปี 2566 - 2573) และแผนปฏิบัติด้านการจัดการขยะอาหาร ระยะที่ 1 (ปี 2566 – 2570) เป็นกรอบการแก้ไขปัญหาขยะอาหารของประเทศ ตั้งเป้าหมายลดสัดส่วนขยะอาหารในขยะมูลฝอยชุมชนลงไม่ให้เกินร้อยละ 28 ภายในปี 2570 โดยมีมาตรการลด หรือทิ้งให้น้อยลง ครอบคลุมตั้งแต่การจำหน่าย การประกอบอาหาร การบริโภค โดยมุ่งให้เกิดการคัดแยกขยะอาหารจากต้นทาง และนำขยะอาหารไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้เป็นอาหารสัตว์ ผลิตพลังงานชีวภาพ ทำให้ลดการตกค้างของขยะที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค ลดมลพิษจากขยะ ลดการปล่อยก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 


นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมการใช้ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับการรับรองว่าเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโดยสมัครใจ ที่สามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 1,870,000 ตัน สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดการบริหารจัดการขยะอาหารอย่างเป็นรูปธรรม โดยครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องกำจัด และลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคของเสียชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดแยกและเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท โดยเฉพาะขยะอาหารทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท รวมถึงพัฒนากลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะอาหารต่อไป

แกลเลอรี่