ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

“พัชรวาท” ประชุม กนภ. เห็นชอบ แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

“พัชรวาท” ประชุม กนภ. เห็นชอบ แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

“พัชรวาท” ประชุม กนภ. เห็นชอบ แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2566) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 4/2566 ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กรรมการและฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaption Plan : NAP) ที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับตัวของประเทศ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายระดับโลก โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำความเห็นที่ประชุมฯ ไปปรับปรุงร่างแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป รวมถึงได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความร่วมมือว่าด้วยกลไกเครดิตร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น (MoC) และเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบและกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) ฝ่ายไทย พร้อมทั้งมอบหมายฝ่ายเลขานุการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ ยังได้รับทราบการดำเนินงานเตรียมการเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 28 (COP 28) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

แกลเลอรี่